9895. - Σαλβατόρος Συνέχεια και τέλος τών Μοϊκανών τών Παρισίων Μυ- θιστόρημα 'Αλεξάνδρου Δουμά. Μεταφρασθέν 'Υπό Ν. Αεστο^άνοο και Ι. Α. Βρε- τού. Τόμος Α'. Έν 'Αθήναις Τυποις τών Μοϊκανών τών Παρισίων. 1863. Εις δον, σ. 679. ΕΒΕ. Ν. Φ. 2086*. -*
Αλεξάνδρου Δουμά

Σαλβατόρος Συνέχεια και τέλος των Μοικανών των Παρισίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σαλβατόρος Συνέχεια και τέλος των Μοικανών των Παρισίων