9894. - Προφητικόν ήμερολόνιον τοϋ διασήμου αστρονόμου Καζαμία. Μετ' εικονογραφιών, δια τό έτος 1863. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορο- μηλά (οδός Έρμου, Πλατεία 'Ανακτόρων, 'Αριθ. 1). 1863. Εις 8ον, η. 61 -hi ά. ά. Ό επί τοϋ εξωφύλλου τίτλος διάφορος, ώς εξής: Καζαμίας. Μετ' εικονογραφιών, (Έν φ προσετέθη και ή 'Οκτωβριανή Μεταπολίτευσις τής Ελλάδος, μετά τοϋ ψηφίσματος τής προσωρινής Κυβερνήσεως περί Συγκαλέσεως τής Εθνικής Συ νελεΰσεως, και τοϋ περί εκλογής πληρεξουσίων αυτής εις τήν αλλοδαπήν). Διά τό έτος 1863. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Κορομηλά (οδός Έρμου, Πλατεία 'Ανακτόρων, 'Αριθ. 1). 1863. ΓΕΝ. Per. 557, ΛΟΒ. Κ 1/1. *
Καζαμία

Προφητικόν ημερολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προφητικόν ημερολόγιον