9892.-Πρός τον λαόν τής Κέρκυρας ή «Άναγέννησις» [κάτω:] Τυπογραφεΐον Έρμης. Μφ. εις 8ον. Έν Κέρκυρα κατ' Άπρίλιον 1863. 'Υπογράφει: Γεώργιος Περδικομμάτης, πραγ- ματεύεται δέ περί τής 'Ενώσεως. Legrand 2387. *
Γεώργιος Περδικομμάτης

Πρός τον λαόν της Κέρκυρας η «Αναγέννησις»

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρός τον λαόν της Κέρκυρας η «Αναγέννησις»