9890. - Προς τό Πανελλήνιον και τους κατοίκους τής Πρωτευούσης, [κάτω:] Έν 'Αθήναις τήν 23 Μαρτίου 1863. Ό Έλλην τοϋ Όλΰμπου Ζήσης Σωτηρίου. Μφ. 0.14x0.21. IEEE—¦
Ζήσης Σωτηρίου

Προς το Πανελλήνιον και τους κατοίκους της Πρωτευούσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς το Πανελλήνιον και τους κατοίκους της Πρωτευούσης