9888. - Προς τήν Σεβαστήν Β! έν 'Αθήναις* Έθνικήν Συνέλευσιν τών Ελλή- νων, [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις, τή 17 φεβρουαρίου 1863-------Ν. Πανταλέων. Εις 8ον, σ. 8. "Οτι έδει να προτιμηθή έν τή Έθνοσυνελεύσει, ώς πληρεξούσιος εκπροσωπών τό Σωματεϊον τών έν Ελλάδι Θρακο - Βούλγαρο - Σέρβο - Βιθυνών. IB 6, 56. *
Ν. Πανταλέων.

Προς την Σεβαστήν Β! εν Αθήναις Έθνικήν Συνέλευσιν των Ελλήνων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Σεβαστήν Β! εν Αθήναις Έθνικήν Συνέλευσιν των Ελλήνων,