9885· - Προς τήν Β' Εθνικήν συντακτικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν εκφρα- σις των αρχομένων λαών και ορισμοί ποθούμενου Συντάγματος υπό Ίωάννου Μαθα- ρίκου — Πάσα κακία---------θα το μετανοήσουν. Άπόστ. Παϋλος — Έν Μηνί ΊουνΙφ 1863 Έν 'Αθήναις, τυποις Δ. Δράκου. 1863. Εις 8ον, φ. 1 α. ά. -f σ. 23. Άπό τής σ. 18 έπ. στίχοι τοϋ ιδίου. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1803Κι. -*
Ίωάννου Μαθα-ρίκου

Προς την Β' Εθνικήν συντακτικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν έκφρασις των αρχομένων λαών και ορισμοί ποθούμενου Συντάγματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Β' Εθνικήν συντακτικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν έκφρασις των αρχομένων λαών και ορισμοί ποθούμενου Συντάγματος