9884.-Προς τήν Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων 'Υπόμνημα πληρεξουσίου παραιτηθέντος, [έν τέλει:] Ανδρέας Μιχαλόπουλος. Έν Αΐγίφ τήν 15 'Απριλίου 1863. Τυποις Μ. Γεωργιάδου. Εις 8ον, σ. 8. Παρέχει διαφόρους συμβουλάς. ΦΣΓΙ—. *
Ανδρέας Μιχαλόπουλος

Προς την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Α. Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων