9882. - Προς τήν Αυτοΰ Μεγαλειότητα Γεωργιον Α' Βασιλέα τών Ελλήνων. [κάτω:] Έν Κέρκυρα, τυπογρ. Ή Ίονία. ΣπυρίΝωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων. Μφ. 0.46 Χ 0.63, τής 22 Νοεμβρίου 1863, ελληνιστί και γαλλιστί, κατά τής κατεδαφίσεως τών φρουρίων Κερκύρας καϊ κατά τής ούδετερότητος τών 'Ιονίων Νήσων. IEEE—. *

Προς την Αυτού Μεγαλειότητα Γεωργιον Α' Βασιλέα των Ελλήνων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς την Αυτού Μεγαλειότητα Γεωργιον Α' Βασιλέα των Ελλήνων.