9879. - Προπαιδεία ήτοι στοιχεία αριθμητικής τών τεσσάρων αριθμητικών πράξεων. Προς χρήσιν τών έν τοις Δημοτικοΐς Σχολείοις 'Αρχαρίων. 'Υπό Α. Κ. Εκ- δίδεται δαπάνη τών τέκνων 'Ανδρέου Κορομηλά. (Τιμάται λεπτά 10). Έν 'Αθήναις Όδός Έρμου, Πλατεία Συντάγματος 'Αριθ. 1). 1863. Εις 16ον, σ. 15. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 1555. -Η-
Α. Κ

Προπαιδεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προπαιδεία