9878. - Προκήρυξις της Προσωρινής Κυβερνήσεως τοΰ Βασιλείου τής Ελλά- δος. Προς τον Έλληνικόν λαόν. Συμπολΐται! [κάτω:] Έν 'Αθήναις τή 11 Φεβρουα- ρίου 1863. Μφ. 0.40 Χ 0.27. 'Επί τή άναλήψει τής Κυβερνήσεως. ΓΕΝ—, IEEE—. -Η-

Προκήρυξις της Προσωρινής Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις της Προσωρινής Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος