9876. - Πρόγραμμα Της τελεσθησομένης τελετής καιΊ' ην ήμέραν ή Α. Μ. θέλει ευδοκήσει να δεχθή επισήμως είς άκρόασιν την Έπιτροπήν, εϊς ην ή έν 'Αθή- ναις τών Ελλήνων ΣυνέΛευσις άνέθτ|κε την αποστολήν να προσφέρη εκ μέρους και έν ονόματι τοΰ Ελληνικού "Εθνους το στέμμα της Ελλάδος προς τήν Αυτοΰ Β. Υ. τον της Δανίας Πρίγκιπα Χριστιανόν, Γουλιέλμον, Φερδινάνδον, Άδόλφον, Γεωργιον. [έν τέλει:] 'Εκ τοΰ Αύλαρχείου. Έν Κοπενχάγη τήν 3 'Ιουνίου 1863. Είς 8ον, σ. 8. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3912.

Πρόγραμμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα