9874. - Πρακτική 'Αριθμητική ύπό Σ. Α. Κατσαίτου. Έν Κέρκυρα Τυ- πογραφεΐον Ερμής 'Αντωνίου Τερζάκη. 1863. Είς 8ον, σ. 8 ά. ά. + 156. Πρβλ. αριθ. 9330. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 2254. *
Σ. Α. Κατσαίτου

Πρακτική Αριθμητική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτική Αριθμητική