9873. - Πρακτική 'Αριθμητική προς χρήσιν τών μαθητευόντων εις τά ελ- ληνικά σχολεία τής Ελλάδος Ύπό Χ. Βάφα, "Ετι μάλλον έπιδιωρθωμένη Εκδίδεται το έ'βδομον δαπάναις Ι. Τ. και Ι. Γ.— «Φέρε λάβωμεν------και λογισμόν>. (Πλάτ. Πολιτ. Βιβλ. ζ'.) — (Τιμάται δραχ. 1:80). Έν 'Αθήναις, Έκ του τυπογραφείου c'O Λό- γιος Ερμής». 1863. Είς 8ον, σ. 75 + 1. ΜΙΒ 3037. *
Χ. Βάφα

Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα ελληνικά σχολεία της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα ελληνικά σχολεία της Ελλάδος