9872. - Πρακτική 'Αριθμητική προς χρήσιν τών μαθητευόντων είς τά ελ- ληνικά σχολεία τής Ελλάδος Ύπό Χ. Βάφα, "Ετι μάλλον έπιδιωρθωμένη Έκδίδοται δαπάναις Α. Κορομηλα.— «Φέρε λάβωμεν------καΐ λογισμόν». (Πλάτ. Πολιτ. Βιβλ. ζ'.) — (Τιμάται Δραχ. 1:80). Έν 'Αθήναις Τΰποις 'Αντωνίου Λαμπρινίδου. Όδός Περι- κλέους, αριθ. 229. 1863. Εις 8ον, σ. 92. ΜΙΒ 5459. Πρβλ. αριθ. 9329 και τάς αυτόθι παραπομπάς. *
Χ. Βάφα

Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα ελληνικά σχολεία της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτική Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα ελληνικά σχολεία της Ελλάδος