9870. - Πρακτικά τών συνεδριάσεων της έν 'Αθήναις Β' τών Ελλήνων Συ- νελεύσεως. Τόμος δεύτερος. 'Αθήναι, Έκ τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου. 1863. Εις 8ον, σ. 664. Τφ αΰτφ έ'τει: Τόμος τρίτος, σ. 520. Τόμος τέταρτος, σ. 851. Οί επόμενοι τόμοι τφ 1864. Περί τοΰ Τόμου πρώτου, πρβλ. ανωτέρω αριθ. 9327. ΒΒ—. *

Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β' των Ελλήνων Συνελεύσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β' των Ελλήνων Συνελεύσεως.