9869. - Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας 'Από 24 Δεκεμβρίου 1861 μέχρι 25 Μαρτίου 1863. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, (Παρά τη Πΰλη τής 'Αγοράς άριί>. 420). 1863. Εις 8ον, σ. 71, μετά δύο πινάκων. ΓΕΝ. Per 407. *

Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Από 24 Δεκεμβρίου 1861 μέχρι 25 Μαρτίου 1863

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Από 24 Δεκεμβρίου 1861 μέχρι 25 Μαρτίου 1863