9868. - Πρακτικά της δευτέρας ετησίας συνελεύσεως της έν Σταυροδρομίω Φιλόπτωχου Άδελφότητος των Κυριών. Την εκτην Ίανουρίου 1863.. Έν τη Λέσχη το «Βυζάντιον». Έν Κωνσταντινουπόλει, τυποις Α. Κορομηλα και Π. Πασπαλλη. 1863. Εις 8ον, σ. 81. ΛΟΒ. Κ 1/Π. *

Πρακτικά της δευτέρας ετησίας συνελεύσεως της εν Σταυροδρομίω Φιλόπτωχου Αδελφότητος των Κυριών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά της δευτέρας ετησίας συνελεύσεως της εν Σταυροδρομίω Φιλόπτωχου Αδελφότητος των Κυριών