9867. - Πρακτικά της Δευτέρας Γενικής Συνελεύσεως τών μελών τής έν Χάλκη Φιλόπτωχου Άδελφότητος τών Κυριών. Έν 'Αθήναις, Τύποις Γ. Καρυοφυλλη. (Έν ύδω Νικία, αριθ. 74). 1863. Εις 8ον, σ. 27. ΕΒΕ. ΟΚΕ. 4523.

Πρακτικά της Δευτέρας Γενικής Συνελεύσεως των μελών της εν Χάλκη Φιλόπτωχου Αδελφότητος των Κυριών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά της Δευτέρας Γενικής Συνελεύσεως των μελών της εν Χάλκη Φιλόπτωχου Αδελφότητος των Κυριών.