9865. - Πραγματεία περί κατασκευής αλεξικέραυνων, εγκριθείσα ύπό τής 'Ακαδημίας τών Επιστημών, Μετεφράσθη έκ τοΰ γαλλικού ύπό Γεωργίου Ι. Σούτσου Λοχαγού τοΰ Μηχανικού. Έν 'Αθήναις. 1863. Εις 8ον μικρόν, σ. 121 + 2 α. ά., μετά δύο πινάκων. ΕΒΕ. Φ. Ε. 21841 _ ΦΣΠ—. *
Γεωργίου Ι. Σούτσου

Πραγματεία περί κατασκευής αλεξικέραυνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πραγματεία περί κατασκευής αλεξικέραυνων