9863. - Πλουτάρχου Τιμολέων. Έν Έρμουπόλει, Τΰποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος. (Όδός Άγο[ρ]άς αριθ. 39). 1863. Εις 8ον μικρόν, σ. 48. Πρβλ. αριθ. 4062. ΓΕΝ. Co 85. *
Πλουτάρχου

Τιμολέων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τιμολέων