9862. - Πίναξ χωρογραφικος τής Ελλάδος. Περιέχων τά ονόματα, τάς απο- στάσεις και τον πληθυσμόν τών Δήμων, πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων. Έρανισθείς έκ διαφόρων επισήμων εγγράφων τής Β. Κυβερνήσεως, και εκδοθείς ύπό Ι. Δ. Σζα- ματάκι^. "Εκδοσις δευτέρα βελτιωμένη. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Άν- τωνιάδου. 1863. Εις δον, σ. <Γ'+ 106, μετά τριών πινάκων. Πρβλ. αριθ. 4427. ΕΒΕ. Γ. Π. 5147, ΛΟΒ. Κ 1/ΙΙΙ. *

Πίναξ χωρογραφικος τής Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πίναξ χωρογραφικος τής Ελλάδος