9859. - Περί Φραγκίσκου τοΰ Κόκκου επιστολή ύπό Σοφοκλέους Κ. τοΰ έξ Οικονόμων ιατρού. Άθήνησι τΰποις Φ. Καραμπίνου ΑΩΞΓ'. Εις δον, σ. 32. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 876, ΒΒ—, IEEE 24δ. *
Σοφοκλέους Κ

Περί Φραγκίσκου του Κόκκου επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί Φραγκίσκου του Κόκκου επιστολή