9857. - Περί τών έν τω γραπτώ λόγω γραφομένων σημείων προς χρήσιν τών όμογ. Σχολείων, ύπό Β. Bράνη τοΰ Λεσβίου. Έν Σμύρνη, τυπογραφεΐον Δαμιανοΰ. 1863. Εις 12ον μικρόν, σ. 3 ά. ά. +31. ΑΙΒ 108. -Η-
Β. Bράνη

Περί των εν τω γραπτώ λόγω γραφομένων σημείων προς χρήσιν των όμογ. Σχολείων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των εν τω γραπτώ λόγω γραφομένων σημείων προς χρήσιν των όμογ. Σχολείων,