9856. - Περί τών εν Κέρκυρα επιδημικών νόσων 1862-1863, ύπό Χ. Πρε- τεντερη Τυπάλδου Καθηγητού Τής Ειδικής καί Γενικής Παθολογίας έν τή Ίονίω 'Ακαδημία. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Ερμής 'Αντωνίου Τερζάκη. 1863. Εις 8ον, φ. 2 α. ά. + σ. 92. ΕΒΕ. ΙΑΤΡ. 2044Ν, ΓΕΝ. Nat. Hist. 299, ΛΟΒ. Κ 1/ΙΠ.
Χ. Πρε-τεντερη Τυπάλδου

Περί των εν Κέρκυρα επιδημικών νόσων 1862-1863

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των εν Κέρκυρα επιδημικών νόσων 1862-1863