9855. - Περί τών εκκλησιαστικών παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά, Πληρεξουσίου Πυλίας έν τή Εθνική Συνελευσει. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας τών τέκν. 'Αν- δρέου Κορομηλα. (Όδός Έρμου, Πλατεία Συντάγματος, 'Αριθ. 1). 1863. Εις δον, σ. 13. ΓΕΝ. Theol. 2610. -«¦
Μιχαήλ Γ. Σχινά

Περί των εκκλησιαστικών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των εκκλησιαστικών