9853. - Περί ποτιστικών και ποσίμων υδάτων εν τή 'Αττική. "Υπό 'Αναστα- σίου Ν. Γούδα 'Ιατρού. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ Έθνικοϋ Τυπογραφείου 1863. Εΐς 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. 18. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 187Μ καί ΤΕΧΝ. 576Ρ , ΓΕΝ. Κ. G. 939. *
Αναστα-σίου Ν. Γούδα

Περί ποτιστικών και ποσίμων υδάτων εν τη Αττική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί ποτιστικών και ποσίμων υδάτων εν τη Αττική