9848. — Περικλής. Έθνικόν Μυθιστόρημα. Εκδίδοντος Ν. Άργοριάδοο. Άφιέρωται τω Ενδοξότατα) Χρηστάκη Β. Ζωγράφου Έφέντη, Μέρος Α'. Έν Κων- σταντινουπόλει, Έκ τοϋ τυπογραφείου Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. 1863. Εις 8ον, σ. ι' + 1 ά. ά. + 199. Τώ αϋτω έιει: Μέρος Β', σ. 227. Κατά Κ. Θ. Δημαράν,Ίσχ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, β' εκδ. [1954 ;] 326. πρόκειται περί μεταφράσεως έκ τοϋ αγγλικοί. ΒΠΘ 195057, ΛΕΥ—, ΚΔ—. -*·

Περικλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περικλής