9846. — Περιγραφή τοϋ κατά την έπαρχίαν Δράμας και Φιλίππων ίεροϋ μονα- στηρίου της ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της επονομαζόμενης Είκοσιφοινίσσης, και τοϋ γενομένου θαύματος εις την εν αυτή ίεράν και θαυματουργόν είκόνα τής Θεο- μήυορος, f\ προσετέθη και παρακλητικός κανών εις την Θεοτόκον έπ' αΰτώ τώ θαύματι. "Ετι δε πλήρης ακολουθία τοϋ εν άγίοις Πατρός ημών Διονυσίου Πατριάρχου Κων- σταντινουπόλεως. "Ατινα συνηρανίσθησαν εκ παλαιών αντιγράφων, διωρΟωθησαν και άνεπληρώθησαν παρά τοΰ πανοσιολογιωτάτου κυρίου Ίλαρίωνος Σιναΐτου Κρητός. Άφιερώθησαν δε παρά τω Παναγιωτάτω και τρισεβάστω ημών δεσπότη τω Οικουμενικά) Πατριάρχη κυρίω κυρίω Γρηγορίω τω Ε'. Νΰν δε εκδίδεται το δεύτερον δαπάναις τής ιεράς μονής Είκοσιφοινίσσης. Έν Κωνσταντινουπόλει, εκ τοϋ τυπογραφείου Ε. Ι. Λα- ζαρίδου. 1863. Εις 8ον, σ. 32. Πρβλ. αριθ. 1185. *
Ίλαρίωνος Σιναΐτου | Κρητός

Περιγραφή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περιγραφή