9845. - Περιγραφή μιας τελετής γάμου εν Κέρκυρα κατά την 12 Αύγουστου 1863. Κέρκυρα, τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και Α. αδελφών Κάων. 1863. Εις 8ον, σ. 15. Περιέχει και ώδήν τοϋ Σπ. Μελιασινοδ. Legrand 2381. *

Περιγραφή μιας τελετής γάμου εν Κέρκυρα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περιγραφή μιας τελετής γάμου εν Κέρκυρα