9843. -Παράφρασις τής Όμήρου Ίλιάδας Ραψωδία Α. ε'ις στίχους πολιτι- κούς ύπό Ίωάννου Α. Κυριέρη μαθητού τής Βας τάξεως τού Γυμνασίου τού έν Γα- λατσία) Έλ. Έκπαιδευτηρίοιι. Έν Γαλατσίω Έκ τοΰ τυπογραφείου Τίλλ. 1863 Είς 8ον, σ. 25. ΕΒΕ. Ε. Φ. 6664, ΓΕΝ. Gr. Glass. 388. -Η-
Ίωάννου Α. Κυριέρη

Παράφρασις της Ομήρου Ίλιάδας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παράφρασις της Ομήρου Ίλιάδας