9842. — Παρατηρήσεις τού Κο. Δούσμανη 'Επί τών κατ' αυτού λεχι^έντων τή Βουλή τών Κοινοτήτων παρά τού Κυρίου Υπουργού τών Οικονομικών Έν τή συ- ζητήσει περί τής αποβολής τών δυο 'Ιονίων Δικαστών τού 'Ανωτάτου Συμβουλίου.— «Εί αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε ευθεία κρίνετε- (Ψαλμός νζ'. ς. α'.) — [έν τέλει:] Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον «Έρμης» Άντο>νίου Τερζάκη. Εις 8ον, σ. 15. Άνευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1863. ΓΕΝ. Geogr. 3439, IEEE 890" . -*
Δούσμανη

Παρατηρήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παρατηρήσεις