9841. —Παρατηρήσεις περί πληρώσεως τών κενών τού συνταγματικού ημών Χάρτου άφιεροΰμεναι Εις την εύθύφρονα κρίσιν και τήν αληθή φιλοπατρίαν τών κ. κ. Πληρεξουσίων τής Β' εν 'Αθήναις Εθνικής τών Ελλήνων Συνελεύσεως ύπό Ι. Π. Κ. Δημότου τοΰ δήμου Τανίας τής Κυνουρίας. Έν 'Αθήναις, 1863. Εις 8ον, σ. δ' 4- 28. ΓΕΝ. Κ. G. 619. -Χ-
Ι. Π. Κ.

Παρατηρήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παρατηρήσεις