9840. — Παράρτημα τοΰ 7 αριθμού τής εφημερίδος «"Ενωσις». Οι Βουλευτά! Κεφαλληνίας κ. κ. αδελφοί "Aννινο και Α. Βρυώνης προσήγαγον είς την Βουλήν την επομένην διαμαρτύρησιν---------Κέρκυρα τή 11 'Οκτωβρίου 1863 Ε. Ε. Τυπογρα- φεϊον Ή Ίονία. Μφ. 0.20 Χ 0.29. Κατά τής κατεδαφίσεως των φρουρίων. Βιβλιοθήκη κ. "Αριστ. Ι. Βαλαω- ρίτου, έν 'Αθήναις. -Η-
Aννινο | Βρυώνης

διαμαρτύρησιν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. διαμαρτύρησιν