9839. — Παράρτημα της Άίίηνάς. Έπίκρισις της Ελληνικής Χρηστομαθίας (έ'κδ. στερεότ.) — «Παντ' εστίν---------ζητούμενους» (Φιλήμων πάρα Στοβ. Άνθ. ΚΘ, 28) — τοΠ Α. Ρ. Ραγκαβή Καθηγητού τοΰ Ελληνικού Πανεπιστημίου ύπό Κ. Σ. Κόν- του Διευθυντού τής εν Χίω Σχολής 'Ανατίθεται τοις υπέρ της ελευθερίας τής Ελλά- δος άγωνισαμένοις. Εις 4ον, σ. 45 + 1 ά. ά. "Άνευ χρονολογίας, άλλα ασφαλώς τώ 1863, δτε εξεδόθη ή ς' έκ- δοσις τής Χρηστομάθειας (πρβλ. αριθ. 9596)· διότι ή ε' εκδοσις είναι τοΰ 1853 (προβλ. αριθ. 5960), δτε ό Κόντος ήτο εισέτι μαθητής. ΑΠ—. #
Κ. Σ. Κόν-του

Επίκρισις της Ελληνικής Χρηστομαθίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίκρισις της Ελληνικής Χρηστομαθίας