9837. — Παραινέσεις προς τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα τον μέλλοντα Βασιλέα

Παραινέσεις προς την Αυτού Μεγαλειότητα του μέλλοντα Βασιλέα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παραινέσεις προς την Αυτού Μεγαλειότητα του μέλλοντα Βασιλέα