9834. — Παναγιώτου Σούτσου "Υμνος είς τήν ηρωίδα Καλλιόπην Παπαλεξο- ποΰλου. Έν 'Αθήναις, τΰποις Δ. Δράκου 1863. Είς 8ον, σ. 7. ΒΠΘ 5831, ΒΚΧ 1465. -Η-
Παναγιώτου Σούτσου

Ύμνος είς την ηρωίδα Καλλιόπην Παπαλεξοπούλου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ύμνος είς την ηρωίδα Καλλιόπην Παπαλεξοπούλου.