9833. — Ό Χρόνος, Ήμερολόγιον τοΰ βισέκτου έτους 1864 μετά εικονογρα- φιών. "Ετος τρίτον. Δαπάναις Συμεών 'Ανδρεάδου.— Καλέ δήτε τ' εΐν' ό χρόνος--------- πέθανε ς' το νέον έ'τος.— Έν Κωνσταντινουπολει, Τΰποις Α. Κορομηλά και Π. Πα- σπαλλή. Κατά τήν όδόν Πεμπτοπαζάρου, αρ. 3. 1863. Είς 8ον, σ. 128. Πρβλ. αριθ. 8808. ΒΠΘ 1345. *

Ο Χρόνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Χρόνος