9832. — Ό Χρόνος ήμερολόγιον τοΰ βισέκτου έτους 1864 μετά εικονογραφιών. "Ετος Τρίτον. Δαπάναις Συμεών Άνδρεάδου. — Καλέ 'δήτε τ' είν ό χρόνος πέθανε το νέον έ'τος.—Έν Αθήναις εκ τοΰ Τυπογραφείου της «"Αρτέμιδος». 1863. Εις 8ον, σ. 128. Πρβλ. αριθ. 8807 και 9298. ΒΠΘ 1345, ΜΒΑ 643. -*

Ο Χρόνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Χρόνος