9831.-Ό Χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ', αιώνα ή έ'νωσις αυτών μετά της Δύσεως και ή επιστροφή αυτών εις τήν Άνατολικήν Όρι^όδοξον Έκκλη- σίαν και τις ή Σχισματική εκκλησία, ύπό Γ. Λαζοπούλου. Έν Κωνσταντινουπολει. 1863. Εις 8ον, σ. 19. ΑΑ 2299, ΙΜΚ-, ΕΒΣ. Θεολ. 601Κ. *
Γ. Λαζοπούλου

Ό Χριστιανισμός των Βουλγάρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Χριστιανισμός των Βουλγάρων