9830. — Ό Φιλάργυρος και ο θησαυρός αΰτοΰ Μυθιστόρημα Ξαυερίου Μαρ- μιέρου Μεταφρασί)έν υπό Ν. Αεστοονιάνοο. Έν 'Αθήναις, τΰποις των Μοϊκανών των Παρισίων. 1863. Εις 8ον, σ. 269 + 1 ά. ά. ΜΑΤΧ 2542. *
Ξαυερίου Μαρ-μιέρου

Ό Φιλάργυρος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Φιλάργυρος