9829. — Ό υποφαινόμενος κ. Χαράλαμπος Βαλσαμάκης Μπάλτσας τοΰ Σπυ- ρίδωνος---------[έν τέλει:] Κεφαλληνία Τυπογραφεΐον «ή Ανατολή» 1863. Εις 8ον, σ. 4 «Ίατρογνωμοσΰνη» επί ζητηθείσης υπερβολικής Ιατρικής αμοιβής. ΛΑΚ—. *

Ο υποφαινόμενος κ. Χαράλαμπος Βαλσαμάκης Μπάλτσας του Σπυρίδωνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο υποφαινόμενος κ. Χαράλαμπος Βαλσαμάκης Μπάλτσας του Σπυρίδωνος