9828. — Ό τυχοδιώκτης Άλέξ. Καβάκος, αξιωματικός τοΰ ρωσσικοΰ στρατού.

Ό τυχοδιώκτης Αλέξ. Καβάκος, αξιωματικός του ρωσσικού στρατού.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό τυχοδιώκτης Αλέξ. Καβάκος, αξιωματικός του ρωσσικού στρατού.