9827. — Ό τοΰ σχολιασιθέντος μασονικού Βιβλίου τίτλος, έ'χει ως έπεται Δόξα τφ μεγάλω άρχιτέκτονι τοΰ Σύμπαντος.— Συλλογή τοϋ τυπΐκοΰ τών συμβολικών βαθμών Έξελληνισθεΐσα έκ τοΰ Γαλλικού. Έκτνποΰται συνεπεία αποφάσεως τής έν Κέρκυρα Συμβολικής Στοάς «Ό Φοίνιξ» Κέρκυρα 1863. Εις 8ον, σ. η' + 208, μεθ' ενός πίνακος. IB 92, 2201. -Κ-

Συλλογή του τυπικοού των συμβολικών βαθμών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή του τυπικοού των συμβολικών βαθμών