9826.— Ό τελευταίος θρήνος τών φοιτητών τοΰ μαθήματος τής φιλοσο- φίας ,έν τή Μ. τοΰ Γένους Σχολή, [έν σ. 3:] Έν Κωνσταντινουπόλει τήν 12ην 'Ια- νουαρίου 1863. Εις 8ον, σ. 8. ΜΙΘ—. *

Ο τελευταίος θρήνος των φοιτητών του μαθήματος της φιλοσοφίας ,εν τη Μ. του Γένους Σχολή,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο τελευταίος θρήνος των φοιτητών του μαθήματος της φιλοσοφίας ,εν τη Μ. του Γένους Σχολή,