9825. — Ό Ταρτούφος κωμωδία τοϋ Γάλλου Μολιέρου, μετασκευασθεΐσα έπί το άπλούστερον και εις τρεις πράξεις συντμηίίεισα ύπό Ι. Μ. Ρ[απτάρχου]. Έν 'Αθή- ναις 1863 Κουμανοΰδης 3, 89. Μ-
Μολιέρου

Ο Ταρτούφος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Ταρτούφος