9823.— Ό Σκαρλάτος Σοΰτσος Αυλάρχης [κάτω:] Τή 23 'Οκτωβρίου 1863 Ο Επόπτης. Μφ. 0.23x0.35. Κατά τοΰ θρυλουμένου διορισμού του. ΜΜΠ—. -Η-

Ο Σκαρλάτος Σούτσος Αυλάρχης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Σκαρλάτος Σούτσος Αυλάρχης