9822. — Ό Ροβινσών Κροϋσσος έν τή νήσω αύτοϋ, διήγημα διδακτικώτατον, Μετά πολλών και ποικίλων εικονογραφιών και Μετά ή8ικής έφορμογής, Μεταφρασ\)έν μεν το πρώτον έκ τοΰ Γαλλικού Ύπό Β. Π. Β[ακαλοπούλου] Νΰν δε βελτίω8έν εκ- δίδεται το δεύτερον προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείοον, Δαπάνη τών τέκνων 'Αν- δρέου Κορομηλά. Έν 'Αθήναις, έκ της τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. (Όδός Έρ- μου, Πλατεία Συντάγματος, Άρ. 1.) 1863. Εϊς 8ον μικρόν, σ. 92. Πρβλ. αριθ. 5790. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 196. -Χ-
Β. Π. Β[ακαλοπούλου]

Ο Ροβινσών Κρούσσος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Ροβινσών Κρούσσος