9820. — Ό Πρόεδρος της Εθνικής Συνελεύσεως Προς άπάσας τάς στρατιωτι- κός Αρχάς. Τήν νΰκτα ταύτην, 11 μ.μ. συνελθοϋσα εκτάκτως---------'Αθήναι, τή 21 'Ιουνίου 1863. Ό Πρόεδρος Διομήδης Κυριάκου. Μφ. 0.23 Χ 0.37. Περί εκλογής υπουργείου ΰπό τήν προεδρείαν τοΰ Μ. Ρούφου και περί λή- ψεως μέτρων προς τήρησιν της τάξεως. -*·
Διομήδης Κυριάκου.

Προς απάσας τάς στρατιωτικός Αρχάς. Την νύκτα ταύτην, 11 μ.μ. συνελθούσα εκτάκτως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς απάσας τάς στρατιωτικός Αρχάς. Την νύκτα ταύτην, 11 μ.μ. συνελθούσα εκτάκτως