9819.— Ό Πέτρος Άρβουες τής Κεφαλληνίας "Ητοι Ό Παππά Ταρκάσης. Ποίημα Κωμικοτραγικόν. Ύπό ***. Έν Κεφαλληνία Έκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Ανατολή» 1863. Είς 8ον, σ. 8. Στίχοι. ΙΜΚ—, ΔΑΚ—.
***

Ο Πέτρος Άρβουες

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Πέτρος Άρβουες