9818.— Ό Μουστοξύδης και αί κατ' αύτοΰ συκοφαντίαι. [έν τέλει:] Έν Κέρ- κυρα τή 19 'Ιουνίου 1863. Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Είς 8ον, σ. 8. Τοϋ Σπυρίδωνος Α. Μουστοξύδου. Legrand 2378. *
Σπυρίδωνος Α. Μουστοξύδου

Ο Μουστοξύδης και αι κατ' αυτού συκοφαντίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Μουστοξύδης και αι κατ' αυτού συκοφαντίαι